Pazartesi 03 Eki 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style

Makaleler

1989

“Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü Üstüne”, Milli Eğitim, 86 (Haziran 1989),  76-78.

“İstanbul’un Hazan Gazeli”, Ayane, 19 (Temmuz 1989),  1.

1990

“Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü”, Yönelişler, 47 (Haziran 1990),  63-64.

“Nesimî’nin Şiirinde Âhengi Sağlayan Unsurlardan Tekrarlar Üstüne”, Yönelişler, 48 (Temmuz 1990),  26-36.

“Zirvedeki Şiir Ustaları”, Tercüman (10 Ekim 1990).

“Tasavvuf ve Ebubekir Eroğlu’nun Şiiri”, Ayane, 34 (Ekim 1990),  4.

1991

“Bir Garip Ölmüş Diyeler...”, Diyanet Dergisi (Yunus Emre Özel Sayısı), C.27, 1(Ocak-Şubat 1991),  207-211.

“Hür Bir Derviş Duyarlığı ve Usûlî”, Kayıtlar, 5 (Mart 1991),  58-60.

“Klasik Şiirimize Dair Bir Kitap”, Millî Folklor, 9 (Bahar 1991),  54.

“Kitap Şuurundan İlmihal Medeniyetine”, Mina, 23 (Ekim 1991),  8.

“Timurlularda Eğitim, Bilim, Sanat”, Dergâh, 22 (Aralık 1991),  17.

1992

“Abdurrahman Cami ve Osmanlı Edebiyatı”, Yedi İklim, 1 (Nisan 1992),  28-33.

“Divan Edebiyatında Poetika Denemeleri: Tezkire Önsözleri”, (F. Kılıç’la birlikte), Yedi İklim, 3 (Haziran 1992),  28-33.

“Küllerde yeni bir kuş: Gelenek ve Kaknus”, Polemik, 2 (Haziran 1992),  27-28.

“Eski Sorulara Yeni Cevaplar”, (S. Tural’ın kitabı hakkında), Yedi İklim, 5 (Ağustos 1992),  118.

“Gelenek ve Hilmi Yavuz’un Şiiri”, Yedi İklim, 7 (Kasım1992),  8-11.

“Şiir”, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1991, Ankara 1992,  286-303.

1993

“Mukaddimelerine Göre Tezkire Türünün Teşekkülünde Herat Tezkirelerinin Rolü”, Yedi İklim, 35 (Şubat 1993),  5-8.

“Şiir”, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1992, Ankara 1993,  198-213.

1994

“Türk Edebiyatında Mersiye”, (M.İsen, Acıyı Bal Eylemek), Yedi İklim, 46 (Ocak 1994),  95-96.

“Örtüyü Aralarken”, (M. Erdoğan, Örtüye Bürünmüş Sözler), Yedi İklim, 49 (Nisan 1994),   95.

“Aynasında Nedîm’i Gören Şair: Halil Nihad Boztepe”, Yedi İklim, 55 (Ekim 1994), 80.

1995

“Molla Câmî’nin Osmanlı Edebiyatına Tesiri-I”, Erdem, VII, 20 (Ocak 1991), Ankara 1995,  519-529.

“Gelenek ve Ebubekir Eroğlu’nun Şiiri”, Yedi İklim, 60 (Mart 1995),  3-5.

“Hüsrev Hatemi’nin Şiiri”, Dergâh, 66 (Ağustos 1995),  7.

“Gelenek ve Sezai Karakoç’un Şiiri”, Yedi İklim, 66 (Eylül 1995),  9-16.

“Aruzun Kanat Sesleri: Sessiz Gürültü”, Yedi İklim, 68 (Kasım 1995),  13-15.

“Gelenek, Tasavvuf ve Ali Günvar’ın Şiiri”, Yedi İklim, 69 (Aralık 1995),  9-13.

1996

“Gelenek ve Beşir Ayvazoğlu’nun Şiiri”, Türk Edebiyatı, 267 (Ocak 1996),  45-46.

“Ahmed Nedîm’in Yayınlanmamış Şiirleri”, Türk Kültürü Araştırmaları  (Dr. Orhan Köprülü’ye Armağan), Yıl XXXIV/1-2 (1996), Ankara 1998,  101-116.

“Nedîm Divanı’nın Tenkitli Metni Nasıl Hazırlandı”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.1 (1996),  119-135.

1997

“Gelenek ve Tuğrul Tanyol’un Şiiri”, Seyir, 3 (Kış 1997),  10-12.

“Yüreğim Oynadı Gördükde Ol Çengi Güzeli”, Hazan, 8 (Nisan 1997),  7.

“Sevdaya Kaftan Biçen Derviş: Cafer Turaç”, Dergâh, 90 (Ağustos 1997),  11,22.

“Modern Türk Şiirinde Gelenek Sorunu”, Seyir, 2 (Güz 1997),  9-11.

1998

“Nun Masalları”, (N. Bekiroğlu’nun hikâye kitabı), Dergâh, 96 (Şubat 1998),  3-5.

“Erzurumlu Divan Şairlerinden Zihnî”, Türk Kültürü, 420 (Nisan 1998),  233-246.

1999

“Merd ona dinür ki aça nev-râh”, Hece, 26-27 (Şubat-Mart 1999),  89-91.

“Nihat Hayri Azamat’ın Şiirlerinde Tasavvuf”, Seyir, 9 (Mayıs-Haziran 1999),  14-16.

“Yemen dilberi: Kahve”, (N. Açıkgöz, Kahvenâmeler), Virgül, 22 (Eylül 1999),  52-53.

“Türkiye-Orta Asya Edebî İlişkileri”, Dergâh, 115-116 (Eylül-Ekim 1999),  22.

“Mahallileşme Cereyanı ve Nedîm”, Osmanlı  9 (Kültür ve Sanat), Ankara 1999,  711-717.

“Divan Şiirinde Âhenk Unsurları: Ritm”, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, haz. Mehmet Kalpaklı, İstanbul 1999,  438-444.

2000

“Nedim’in Hayatı ve Eserleri”, Türk Kültürü, 441 (Ocak 2000),  1-11.

“Talât Halman’ın Şiiri: Sessiz Soru”, Türk Edebiyatı, 316 (Şubat 2000),  30-31.

“Cihânşâh ve Türkçe Şiirleri”, Bilig,  13 (Bahar 2000),   9-19.

“17. Yüzyıl Tezkirelerinde Şair ve Eser Üzerine Değerlendirmeler”, Türk Kültürü, 446 (Haziran 2000),  383-384.

“Osmanlı Tezkire Yazarları Neler Anlatırlardı?”, Virgül, 34 (Ekim 2000),  64-65.

“Modern-mistik şiirin ufukları: Sezai Karakoç'un şiiri”, Yedi İklim, 126 (Eylül 2000),  20-26.

2001

“Divan Şiirinin Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirine Etkileri”, Hece (Türk Şiiri Özel Sayısı), 53-55 (Mayıs-Temmuz 2001),   295-304. 

“Osmanlı Ülkesinin Yüzakı: Şairler Sultanı Bâkî”, Hece (Türk Şiiri Özel Sayısı), 53-55 (Mayıs-Temmuz 2001),   123-129.

“Karakoyunlu Cihânşâh’ın Mesnevî Sevgisi”, Türk Edebiyatı, 338 (Aralık 2001), 9-11.

“Modern-mistik Şiirin Ufukları II: Ebubekir Eroğlu’nun Şiiri”, Yedi İklim, 141, (Aralık 2001), 24-27.

2002

“Karkoyunlular Döneminde Sanat Hayatı”, Bilig, 29 (Kış 2002), 57-72.

“Attilâ İlhan’ın Şiiri Sanki Bir Samanyolu”, Türk Edebiyatı, 341 (Mart 2002), 60-61.

“Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmenlerinin Edebî Faaliyetleri”, Türkler, 7 (2002), 696-701.

“Tuğrul Tanyol’un şiirinde eski yol izleri”, Türk Edebiyatı, 344 (Haziran 2002), 62-63.

“Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh’ın Dinî-Mistik Evreni”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 6 (2002), 53-72.

“Tezkireden bir divan şiiri kılavuzuna”, Virgül, 55 (Ekim 2002), 46-47.

“Aynasında Nedîm’i Gören Şair: Halil Nihat Boztepe”, Türk Edebiyatı, 350 (Aralık 2002), 36-37.

2003

“Niyazi Akıncıoğlu ve Şiiri”, Türk Edebiyatı, 357 (Temmuz 2003), 50-52.

“Asaf Hâlet’in Şiirinde Geleneğin Dönüşümü”, Asaf Hâlet Çelebi Kitabı, Ankara 2003, 65-72.

2004

“Metinlerarası İlişkiler Çerçevesinde Gelenek”, Türk Edebiyatı, 366 (Nisan 2004), 14-17.

“Gelenek ve Beşir Ayvazoğlu’nun Şiiri”, Beşir Ayvazoğlu Kitabı, İstanbul 2004, 67-78.

“Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Geleneğin Etkisi”, Türk Edebiyatı, 370-71 (Ağustos-Eylül 2004), 36-38.

“Gelenekten Geleceğe: Türk Şiirinin İmkânları”, Yasakmeyve, 11 (Kasım / Aralık 2004), 64-71.

“Necip Fazıl’ın Çöle İnen Nur’a Esselam’ı”, Doğumunun 100. Yılında Necip Fazıl Kısakürek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004, 166-168.

2005

“Hem Hâmi Hem Şair: Müeyyedzâde’ye Dair”, Türk Edebiyatı, 377 (Mart 2005), 44-56.

“Divan şiiri için bir kılavuz”, (İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü), Virgül, 83 (Nisan 2005), 81.

“Tezkirelerden Sözlüğü”,  Virgül, 84 (Mayıs 2005), 38.

2006

“Asaf Hâlet’in Fars Edebiyatına İlgisi”, Türk Edebiyatı, 392 (Haziran 2006), 59-61.

“İlk Klasik Dönem (1453-1600)”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006, 2: 21-72. 

“Azeri sahası Türk Edebiyatı (XIII-XIX yüzyıl)”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006, 2: 217-228. 

“Klasik edebiyat etrafındaki tartışmalar ve gelenekten yararlanma sorunu”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006, 4: 153-163.

“Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Türkçe ve Gelişimi”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, 1: 481-485. 

“Divan Edebiyatı Tartışmaları ve Gelenekten Yararlanma Sorunu”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 77-78 (Temmuz-Ağustos 2006), 20-32.

“Nesîmî Divânı’nın Son Baskısı Üzerine Notlar”, Virgül, 102 (Aralık 2006), 26-30.

“Atatürkçü Düşüncede Güzel Sanatların Yeri”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 80-81(Ekim-Kasım 2006), 122-123.

“Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Geleneğin İzleri”, Arif Nihat Asya, editör: Nevzat Kösoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006,135-141.

2007

“İkinci Yeni Şiiri İçin Bir Kılavuz”, Türk Edebiyatı, 400 (Şubat 2007), 94-96.

“Modern Türk Şiirinde Lâle Devri ve Nedîm”, Edebiyat ve Dil Yazıları: Mustafa İsen’e Armağan, Ankara 2007, 439-447.

2009

“Merhaba Rumeli”, Türk Edebiyatı, 429 (2009), 68.

“Hâmilik hakkında”, Radikal kitap, 10.07.2009.

“Cevdet Karal’ın ince sözleri”, Türk Edebiyatı, 432 (Ekim 2009), 44-46.

“Gazelde Bir Anlatım Biçimi: Terdîd Sanatı”, Journal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları (Festschrift In Honor Of Cem Dilçin), 33/II (2009), 35-41.

2010 

“Türkçe’nin sözünden çıkmayan şair: İbrahim Tenekeci”, Türk Edebiyatı, 436 (Şubat 2010), 34-35.

“Bir gelenek olarak tezkire”, Radikal Kitap, 11.06.2010.

“Urfa Sıra Gecelerinde ve Musiki Meclislerinde Okunan Gazellerin İşlevi”, Milli Folklor, 87 (2010), 86-93. 

“Gülşenîlerde Türkçe sevgisi”, Dil ve Edebiyat, 20 (2010), 48-53.

“Söz meydanının usta binicisi : Nef‘î”, Dil ve Edebiyat, 21 (2010), 14-27.

“Garip Şair Necatî”, Dil ve Edebiyat, 24 (2010), 22-35.

2011

“Ahmet Necdet’in İnce Divan’ı ve diliçi çevirileri”, Journal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları (Festschrift In Honor Of Walter Andrews-III), 35/I (2011), 35-45.

“Nurullah Ataç’ın Divan Şiirine Bakışı”, Nurullah Ataç, Editörler: Mustafa Şerif Onaran-İbrahim Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2011, 299-338.

 

2012

“Osmanlı kültür ve sanatında İbrahim Gülşenî’nin işlevi”, Bilig, 60 (Kış 2011), 193-214.